English

 
     
 

Sykehus og helseforetak

Vi utvikler modeller og verktøy for å

 

  • Optimere ressursallokeringved å simulere effekten av reallokering på pasientgjennomstrømning og kvantitative kvalitetsindikatorer som liggetid, strykninger, korridorpasienter, epikrisetid,  ventetid og effektivitet.
  • Prøve ut alternative prosesser før iverksettelse.
  • Analysere risiko og sårbarhet ved kritiske funksjoner, prosesser eller systemer.
  • Analysere pasientflyt ved ulike scenarier for samlokalisering.

Vi tilbyr ressurser til utrednings- og endringsprosjekter, med spisskompetanse på modellering, simulering og kvantitative metoder.

 

  • Forstudie: Passer modellering og simulering i ditt prosjekt?
  • Modellering: Analyse av inputdata. Utforming, realisering og validering av modell.
  • Simulering: Simulering av endringer, tiltak og strategier.  Følsomhetsanalyser, risikoanalyse og sårbarhetsanalyse. Visualisering.
  • Integrasjon: Automatisering av datainnhenting og datalevering ved behov.

 
     Grimstad Konsult | Sorgenfrigaten 1B | NO-0367 Oslo | T: +4722931967/+4795213133 | Org.no. NO 980039838 MVA